Infektionssjukdomar

Felint immunosuppressivt virus (FIV, feline immunodeficiency virus)

FIV kan inte oskadliggöras av kattens immunförsvar, och infektion leder därför alltid förr eller senare till sjukdom. Virus förekommer i saliven och i blod hos infekterade katter och de viktigaste smittvägarna tros vara via bett eller sår. Den smittvägen förklarar också varför två till tre gånger fler hankatter än honkatter är smittade.
Experimentellt kan smittan överföras på många olika sätt men endast slagsmål (bett och sår) verkar medföra någon påtaglig smittrisk i praktiken.

Till skillnad från vad fallet är för flera andra retrovirus (till exempel HIV och FeLV) blir kattungarna till infekterade katthonor sällan smittade, vare sig under dräktigheten eller digivningen, såvida inte honan blir smittad under dräktigheten. Det verkar som om höga antikroppstitrar hos honan skyddar ungarna. FIV är en mycket ovanlig infektion i Sverige. SVA diagnostiserar ett fåtal fall årligen men i länder med stora halvvilda kattpopulationer kan upp till cirka 30 procent av katterna vara smittade. Katter som strövar fritt utomhus i områden där det finns många katter löper större risk att utsättas för smittan än innekatter och lugna raskatter i uppfödningar. Sjukdomssymtom ses framför allt hos äldre katter.

Mer information om FIV finns att läsa hos SVA här.

Felint leukemivirus (FeLV)

Felint leukemivirus utsöndras framför allt med saliven hos katter som är smittbärare. Virus finns då också i blod, avföring och ibland i urin men i relativt små mängder så saliven är den primära smittvägen. Eftersom virus är så känsligt smittar sjukdomen framför allt genom slickande och via bett. Ungar till en smittförande hona smittas i livmodern eller genom att kattmamman slickar dem och ger di. Katter som är till synes helt friska kan vara smittbärare.

De flesta katter som smittas har ett effektivt immunförsvar och gör sig av med infektionen inom några veckor till månader. I ett akut stadium kan de visa lindriga sjukdomstecken och viss svullnad av lymfknutorna. Dessa katter har sedan antikroppar som troligen skyddar dem resten av livet. Små kattungar blir oftare än vuxna katter sjuka under den akuta fasen, och man har även sett tymusatrofi (tillbakabildning av brässen, en orsak till "fading kitten syndrome" hos kattungar infekterade med FeLV. De kliniska symtom som FeLV orsakar kan delas in i tumörsjukdomar och sjukdomar orsakade av ett försämrat immunförsvar. Immunförsvaret försvagas av virus påverkan på olika blodceller och på benmärgen. FeLV infektion orsakar också tidig fosterdöd och bör därför finnas med som differentialdiagnos vid utredning av reproduktionsproblem hos katt.

Mer information om FeLV finns att läsa hos SVA här.